Beleidsplan

Inleiding

De Stichting Vrienden van het Reformatorisch-Theologisches Predigerseminar, opgericht per notariële akte op 31 mei 2012, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 851714262, heeft als doel vanuit Nederland geestelijke en financiële steun te verlenen aan het Reformatorisch-Theologisches Seminar, gevestigd in Heidelberg, Duitsland.

Te verrichten werkzaamheden

–  geldwerving
–  fondsbeheer
–  geldverstrekking
–  verantwoording
–  vertegenwoordiging bij bijeenkomsten van het RTS
–  verstrekken van informatie aan kerken in Duitsland

Minstens twee maal per jaar vergadert het bestuur, teneinde deze werkzaamheden naar behoren te verrichten. Het laat zich zo mogelijk op deze vergaderingen door leden van het bestuur (Vorstand) van het RTS op de hoogte stellen van de ontwikkelingen aan deze instelling.
Het bestuur van de stichting kan zich laten bijstaan door een notulist.

Werving van gelden

De stichting werft gelden door middel van publiciteit via advertenties, werven van (nieuwe) donateurs mailing aan kerkenraden, persberichten en andere geschikte vormen van publiciteit.
De stichting kan middelen verkrijgen uit:

–  schenkingen, erfstellingen en legaten
–  giften, donaties
–  rentebaten

Beheer van financiën

De stichting heeft een lopende rekening bij de ABN-AMRO bank. Het beleid is erop gericht de te beheren gelden goed en veilig te beleggen, zodat voldoende rente-inkomsten kunnen worden gegenereerd.
Ieder jaar wordt een jaarverslag opgemaakt en de financiën van de stichting worden elke drie jaar door een accountant gecontroleerd.

Besteding van de gelden

De ontvangen giften komen geheel ten goede van het RTS met aftrek van de benodigde bestuurs- en publiciteitskosten.
Daarnaast kunnen giften voor een gespecificeerde doelstelling, die dienstig is aan het werk van het RTS, aan de stichting worden overgemaakt. De stichting zorgt dan dat deze giften worden besteed overeenkomstig de door de gever aangegeven doelstelling.
Jaarlijks mag niet meer dan 15% van de ontvangen giften besteed worden aan publiciteit en bestuurskosten. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.